نشریات ضوابط و معیارهای فنی

اعضای شورای عالی برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

شوراي عالي برنامه ضوابط و معيارهاي معدن 9 نفر شامل مجري برنامه، دو نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه، روسای کارگروه های تخصصی اکتشاف، استخراج و فرآوري، نماینده سازمان نظام مهندسی معدن و دو نفر از کارشناسان مجرب به انتخاب مجری است. محل تشکيل اين شورا در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وظایف شورای عالی تدوین عبارتند از:
- تنظیم آیین نامه داخلی شورای عالی و کارگروه ها
- پیشنهاد ترکیب اعضای کارگروه ها به مجری برنامه و در صورت نیاز جایگزینی آن ها
- پیشنهاد بودجه مورد نیاز برای هر سال
- اولویت بندی و برنامه ریزی اجرای پروژه ها
- تصویب پروژه ها و شرح خدمات آن ها
- تایید مشاور منتخب کارگروه ها
- نظارت بر انجام وظایف کارگروه ها
- تلفیق و تصویب پیشنهادات کارگروه ها
- تصویب نهایی گزارش های نهایی


معرفی برنامه

معرفي برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل پيشنهاد، مطالعه، طراحي و اجراي طرح هاي اکتشافي، استخراجی و فرآوري مواد معدني با در نظر گرفتن توجيه فني و اقتصادي طرح ها و برای ارتقاي بهره وري از منابع معدنی و سرمايه هاي ملي ضروري است. در برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، به کارگیری معیارهای فنی،‌ ضوابط فنی، آیین نامه ها، دستورالعمل، ‌مقررات فنی،‌ استانداردها، راهنما، فهرست خدمات و شرح خدمات برای کلیه مراحل انجام فعالیت های معدنی تهیه می شود. با توجه به سیاست های کلی سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 18 قانون پنج ساله سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، تدوین ضوابط و معیارهای فنی در بخش معدن از سال 1381 آغاز شد و دفتر نظارت و بهره برداری وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظیفه را بر عهده گرفت. به استناد مفاد ماده 107 آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده 32 قانون نظام مهندسی معدن، اصول و قواعدی که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه و اجرای عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، برای ارتقای بهره وری فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. دست اندرکاران فعال در معدنکاری مکلفند گزارش های تدوین و ابلاغ این برنامه را رعایت کنند. در تدوین برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، موارد زیر مورد نظر قرار گرفته است:
- استفاده از منابع معتبر علمی، استانداردهای ملی و بین المللی
- استفاده از تجارب دستگاه های اجرایی، سازمان ها، شرکت ها و واحدهای داخلی و بین المللی
- استفاده از تخصص و تجربه کارشناسان و صاحب نظران بخش های خصوصی و دولتی
- پرهیز از دوباره کاری ها و اتلاف منابع کشور
- رعایت اصول و موازین مورد عمل به وسیله موسسه های استاندارد


کارگروه های تخصصی

کارگروه تخصصی استخراج

داریوش کاوه آهنگریان

آرش ابراهیم آبادی

فرهنگ سرشکی

ناهید محمدی (دبیر)

حسن مدنی

هرمز ناصرنیا

کارگروه تخصصی اکتشاف 

بهروز برنا

مجید پورمقدم

سید نعمت اله حقیقی

رضا محرمی

بهزاد مهرابی


کارگروه های تخصصی

کارگروه تخصصی ضوابط تونل سازی

کاوه آهنگری

سیدمهدی پورهاشمی

علی نقی دهقان

سلمان گودرزی

حسن مدنی

 

کارگروه تخصصی فرآوری

مهدیه اسکندری (دبیر)

داود حق شناس

عبدالعلی حقیقی

بهرام رضایی

زهرا مصحفی شبستری

شاهین مصراغلی


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0