پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

استخراج

ایمنی معدن

طرح معدن

عملیات استخراج

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0