پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش پنجم: امور اعضای حقیقی

  • دستورالعمل تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه
  • دستورالعمل دریافت کارمزد تشخیص صلاحیت و صدور پروانه
  • دستورالعمل پذیرش اعضای کارورز
  • ابلاغیه پذیرش رشته های جدید در سازمان نظام مهندسی معدن
  • دستورالعمل اجرای بند پ ماده 40 برای بند ث ماده 38 آیین نامه اجرایی(تعلیق و لغو عضویت)
  • دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن-شخص حقیقی(ویرایش پنجم)
  • فهرست فرم های اشتغال و امتیاز های مربوطه
  • الحاقیه شماره 1 به دستور العمل صدور پروانه اشخاص حقیقی
  • الحاقیه شماره 2 به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی(شیوه نامه صدور پروانه اشتغال برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط)