پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امور برنامه ریزی و بودجه سازمان

مستندات

فایل نسخه نهایی سند استراتژی، نقشه راه و برنامه شش ساله سازمان نظام مهندسی معدن ایران

 


5.5.7.0
گروه دورانV5.5.7.0