پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جدول تعرفه سال 1398
جدول خلاصه تعرفه حق الزحمه مشاغل مختلف برای کسر از ظرفیت اشتغال - سال 1398
             1,000,000 عدد P = میزان اشتغال بر حسب ضریب عدد P متناظر با درجه هر شغل عنوان شغل
چهار سه دو یک
ریال تعدادP ریال تعدادP ریال تعدادP ریال تعدادP
                  300,000 0.3                   500,000 0.5                   750,000 0.75                1,000,000 1 نفر ساعت
               1,650,000 1.65                2,500,000 2.5                3,750,000 3.75                5,000,000 5 نفر روز
             10,000,000 10             پاره وقت ( 3 روز در ماه )
             10,000,000 10              40,000,000 40              60,000,000 60              80,000,000 80 نفر ماه ( برای مشاغل تمام وقت و به تعداد ماه ها )
           300,000,000 300            480,000,000 480            720,000,000 720            960,000,000 960 شغل تمام وقت ( برای یک سال ) *
             50,000,000 50              90,000,000 90            180,000,000 180            400,000,000 400 مسئول فنی اکتشاف ( غیر از تفصیلی ) سالیانه
             50,000,000 50              80,000,000 80            110,000,000 110            180,000,000 180 طرح اکتشاف
             50,000,000 50            110,000,000 110            170,000,000 170            240,000,000 240 گزارش پایان عملیات
             50,000,000 50            110,000,000 110            180,000,000 180            260,000,000 260 طرح بهره برداری
             80,000,000 80            120,000,000 120            225,000,000 225            340,000,000 340 طرح بهره برداری کارخانه
             15,000,000 15              25,000,000 25              35,000,000 35              45,000,000 45 طرح اصلاحی اکتشاف ( برای تمدید پروانه )
             30,000,000 30              60,000,000 60            100,000,000 100            100,000,000 100 طرح فنی - ایمنی ( برای مجوز برداشت )
               5,000,000 5                5,000,000 5                5,000,000 5                5,000,000 5 ترسیم محدوده ( برای اخذ پروانه اکتشاف )
               5,000,000 5                5,000,000 5                5,000,000 5                5,000,000 5 مسئول فنی میله گذاری
             10,000,000 10              17,000,000 17              25,500,000 25.5              34,000,000 34 تدریس دوره ارتقای پایه نظری
             14,500,000 14.5              24,000,000 24              36,000,000 36              48,000,000 48 تدریس دوره ارتقای پایه نظری - عملی
             14,000,000 14              18,000,000 18              20,000,000 20              20,000,000 20 نقشه بردار میله گذاری
             10,000,000 10              14,000,000 14              18,000,000 18
             11,500,000 11.5              17,500,000 17.5              37,500,000 37.5              75,000,000 75 نقشه برداری کامل در طرح اکتشافی
             10,000,000 10              15,000,000 15              30,000,000 30              50,000,000 50 تهیه نقشه وضعیت موجود معدن - هر بار
             13,000,000 13              15,000,000 15              18,000,000 18              22,000,000 22 بازرسی معدن - هر معدن
             75,000,000 75            120,000,000 120            180,000,000 180            240,000,000 240 عضو هیئت علمی نیمه وقت - هر نیمسال
             47,500,000 47.5              60,000,000 60              90,000,000 90            120,000,000 120 عضو هیئت علمی پاره وقت - هر نیمسال
           300,000,000 300            480,000,000 480            720,000,000 720            960,000,000 960 کسر ثابت مجازی در زمینه طراحی
                * در مورد مشاغل تمام وقت متناظر با بزرگترین پایه پروانه اشتغال عضو محاسبه می شود .

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0