پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


برنامه عملیاتی سرمایه گذاری در نقشه راه سازمان نظام مهندسی معدن

 ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮوژه اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻓﺘﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﮐﺎر و وارد ﻧﻤﻮدن اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻣﻌﺪن و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ  اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﯾﻦ دﻓﺘﺮ، ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی است.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار

ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و دﺑﯿﺮي ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎوران و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد . ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده

در دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎﯾﯽ دارد ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﻌﺎل و ﺑﻪروز نماید.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮوژه در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯽ در ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮ روي ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد راﻫﺒﺮدﻫﺎ و اراﺋﻪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي اﯾﺮان

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ: ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ، ﮐﺎرﮔﺮوه، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻏﯿﺮه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ دوﻟﺖﻣﺮدان ، ﻣﺠﻠﺲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ، ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺑﺮﮔﺰاري آنﻫﺎﺳﺖ.


فراخوان سازمان نظام مهندسی معدن
سازمان نظام مهندسی معدن ایران بر اساس تفاهم نامه مشترک با مرکز صادرات روسیه، توانمندی های خود را در تهیه ماشین آلات و تجهیزات معدن و صنایع معدنی اعلام می نماید. بدینوسیله از متقاضیان به منظور تهیه ماشین آلات و تجهیزات معدن و صنایع معدنی مورد نیاز دعوت می گردد حداکثر تا پایان مهرماه، درخواست خود را به همراه لیست ماشین آلات و تجهیزات معدن و صنایع معدنی مورد نیاز ترجیحا به صورت فایل اکسل و از طریق پست الکترونیکی me.mining2020@gmail.com یا از طریق فرم زیر ارسال نمایند. شماره تماس جهت پیگیری: 02188932215 داخلی 206

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0