پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ورود اخبار در سازمان

قابل توجه کاربران محترم

برای ورود اخبار سازمان از صفحه اصلی و قسمت اخبار در سازمان استفاده بفرمایید

ماژول صفحه ی اصلی، اخبار اصلی می باشد و نباید حذف شود.


5.5.7.0
گروه دورانV5.5.7.0