پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شورای مرکزی

رييس سازمان: دکتر داريوش اسماعيلي

دبير اجرايي شوراي مرکزي: دکتر تقي نبئي

منشي شوراي مرکزي: مهندس مهدي تقيه

اعضاي شوراي مرکزي: دکتر داريوش اسماعيلي، دکتر مجيداسماعيل گوهري، مهندس اميرحسين اکبري، مهندس محمدابراهيم برهاني، مهندس مهدي تقيه، دکتر هادي حميديان شورمستي، مهندس رسول سيدحسيني، مهندس داوود شهرکي، دکتر فرهاد ملک قاسمي، دکتر تقي نبئي


وظایف و اختیارات شورای مرکزی

الف- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن. ب- بررسي مسائل مشترک سازمان استانها و سازمان و تعيين خط مشي هاي کوتاه مدت ميان مدت و دراز مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيات عمومي و ابلاغ آنها
پ- ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف ارکان سازمان از طريق مذاکره ،مشاوره و مکاتبه با مراجع ذيربط در امور برنامه ريزي مديريت اجرا و کنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني
ت- حل و فصل اختلافات بين ارکان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمانهاي استان با يکديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري
ث- همکاري با مرکز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم ،تحقيقات و فناوري
ج- همکاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات مقررات معدني و استانداردهاي مربوط
چ- همکاري با وزارت کار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت کارگزان شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و کنترل آن.
ح- همکاري با سازمان حفاظت محيط زيست در مورد تدوين و اجراي مقررات و استانداردهاي زيست محيطي
خ- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در فعاليتهاي معدني
د- جمع آوري کمکهاي داخلي و بين المللي جهت کمک به دستگاههاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه
ذ- همکاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي حرفه هاي مهندسي معدن و ارائه آموزش هاي تکميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني اعضا
ر- حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همجنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرفه هاي مهندسي معدن
ز- مشارکت در برگزاري کنفرانس ها و گردهمائي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بين المللي
ژ- تدوين دستورالعمل هاي تعيين صلاحيت و بررسي و تائيد پيشنهادهاي سازمان استانها درباره ظرفيت اشتغال حرفه هاي مهندسي معدن و بازنگري و اطلاح آنها به صورت ادواري و ارائه به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و ابلاغ
س- ارائه گزارش عملکرد به هيات عمومي و وزير صنايع و معادن.
ش- بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادهاي سازمان استانها و پيشنهاد آن به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات سازمان استانها در اين زمينه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکر
ص- تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره هيات عمومي و پيشنهاد آن به هيات عمومي جهت تصويب
ض- تهيه و پيشنهاد نظام نامه نحوه تشکيل صندوق مشترک سازمان استانها و چگونگي اداره آن به هيات عمومي جهت تصويب 
ط- تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان
ظ- تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها
ع- انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي
غ- ارائه نظرات مشورتي سازمان به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه
ف- تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بين المللي ذيربط 
ق- انجام هر نوع وظيفه ديگري که به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفا ضروري باشد
تبصره 1- وظايف شوراي مرکزي در سطح کشور مانع از اقدام هيات مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق که در مقياس استاني قابل انجام مي باشد،نخواهد بود
تبصره 2- شورا مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به رئيس سازمان تفويض نمايد.
 برگرفته از ماده 106 آيين نامه اجرايي نظام مهندسي معدن


5.2.1.0
V5.2.1.0